Privaatsuspoliitika

PHR OÜ, Lumi Dental kliinikute ja Lumi Dental labori (edaspidi Lumi Dental) eesmärgiks on tagada patsientide ja klientide isikuandmete turvalisus ning töötlemine vastavalt õigusaktides ning tervishoiuteenuse osutamise lepingus ette nähtud tingimustele.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Lumi Dental kogub ja töötleb Teie isikuandmeid, et osutada hambaraviteenust ning täita muid tervishoiuteenuse osutamise lepingust ning seadusest tulenevaid kohustusi, mis kaasnevad lepingu ja seaduse täitmisega ning neist tulenevate õiguste realiseerimisega. Isikuandmeid võime koguda patsiendilt otse, kui tulete kliinikusse, helistate või saadate e-kirja. Samuti võime tervishoiuteenuste osutamiseks või muu lepingulise kohustuse täitmiseks või enda õiguste kaitseks isikuandmeid koguda kolmandatelt osapooltelt, tehes päringuid digitaalsetesse tervise (e-tervise) infosüsteemidesse ning vajadusel muudesse avalikesse registritesse.

Lumi Dental võib koguda Teie isikuandmeid ka juhul, kui kandideerite meile tööle.

Juhul, kui Te külastate meie kodulehte ning nõustute küpsiste kasutamisega, siis võib Lumi Dental koguda andmeid külastajate veebikäitumise kohta meie veebilehel. Selliseid andmeid ei isikustata. Lumi Dental kliinikud asuvad ärihoonetes, mille territooriumil kasutatakse ruumide valvamise eesmärgil kaameraid, mille vaatevälja võivad patsiendid ja kliendid sattuda. Selliseid andmeid ei isikustata.

Salvestame sidevahendite (e-kiri, telefon, sotsiaalmeedia sõnumid jmt) kaudu edastatud teavet, mida kasutame Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks ning klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks. Võime saata Teile teavitusi, mille eesmärgiks on meiega sõlmitud lepingu täitmine ning millest te saate loobuda, andes meile sellest teada teavituse juures asuva veebilingi kaudu või meiega ühendust võttes.

 • Lumi Dental kogub ning töötleb alljärgnevaid patsiendi isikuandmeid:
  Visiidile registreerudes patsiendi kontaktandmed (nimi, isikukood, elukoht, e-maili aadress, telefon);
 • Esmakordselt ravile tulles eelinformatsiooni ankeedis patsiendi poolt väljastatud teave tema üldise tervisliku seisundi, kaebuste jm ravile tuleku põhjuste kohta;
 • Patsiendi hambaravikaardile kantud andmed, mida kogume ja talletame raviteenust osutades;
 • Patsiendi enda poolt edastatud patsiendi terviseandmeid (sh, kuid mitte ainult muude tervishoiuteenuse osutajate poolt väljastatud andmed jne);
 • Arveldusinfo seoses Teie poolt raviteenuste eest tasumisega;
 • Muu info, mille olete meile väljastanud mistahes sidevahendi kaudu.

Lumi Dental võib lisaks töödelda eelnevalt pseudonümiseeritud andmeid (isikustamata ravikirjeldused, fotod, mis ei võimalda patsienti tuvastada jmt) hambaarstiteaduse edendamise eesmärgil või enda kodulehel ravinäidetena. Juhul, kui Te ei soovi, et teie andmeid ka isikustamata kujul sellistel eesmärkidel kasutatakse, siis palume sellest meile teada anda.

Lumi Dental võib koguda Teie isikuandmeid (näiteks nimi, isikukood, sünniaeg, aadress, epost, kontakttelefon jne), kui registreerute Lumi Dentali poolt korraldatavatele koolitustele.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning andmete kustutamine

Olete andnud nõusoleku enda või enda seadusliku esindatava (nt lapse või muu piiratud teovõimega isiku) andmete kogumiseks ja töötlemiseks sõlmides Lumi Dentaliga tervishoiuteenuse osutamise lepingu. Olete andnud Lumi Dentalile nõusoleku enda isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, kui registreerute Lumi Dentali korraldatud koolitusele. Lumi Dental ei töötle Teie Isikuandmeid kauem kui vajalik. Igal konkreetsel juhul sõltub andmete säilitamise periood sõlmitud lepingust, Lumi Dentali õigustatud huvist ning seadusest tulenevatest alustest (terviseandmete säilitamine, raamatupidamisdokumentide säilitamine, õiguslike nõuete aegumine jne).

Isikuandmete volitatud töötlejad

Lumi Dental võib edastada Teie andmeid ning volitada Teie andmeid töötlema järgmisi isikuid:

 • Hambalaborid hambaproteeside jm Teile personaalselt valmistatud aparaatide valmistamiseks;
 • Krediidi- ja finantseerimisasutused, kui avaldate soovi tervishoiuteenuse finantseerimiseks kolmandate isikute poolt;
 • Kindlustusandjad, kui see on Teile tervishoiuteenuse osutamise finantseerimiseks vajalik;
 • Ametiasutused (kohtud, kohtutäiturid, õiguskaitseasutused, maksuhaldurid jne);
 • Tugiteenuste osutajad (raamatupidamisteenuste osutajad, õigusnõustajad, võlgade sissenõudjad jne);
 • Riiklikud tervise (e-tervise) infosüsteemid;
 • Muud Lumi Dentali koostööpartnerid, kelle teenused on otseselt vajalikud Teiega sõlmitud tervishoiuteenuse lepingu täitmiseks.

Lumi Dental võib edastada Teie andmeid koolitusteenuste jt seotud teenuste osutajatele ning Eesti Hambaarstide Liidule koolitussertifikaatide väljastamiseks. Juhul, kui Lumi Dental kaasab Teie andmete töötlemisse kolmandaid isikuid, siis on sellised kolmandad isikud asjakohaste lepingutega kinnitanud, et rakendavad piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid ning järgivad isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, sh isikuandmete kaitse üldmäärust, et tagada Teie andmete nõuetekohane kaitsmine.

Õigus tutvuda andmetega ning muud õigused

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame esitada teabenõue, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmisest, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Täiendavalt on Teil õigus

 • taotleda meilt ebatäpsete isikuandmete parandamist;
 • saada enda kohta käivad andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada isikuandmeid teatud tingimustel teisele teenuseosutajale;
 • võtta nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise korral nõusolek tagasi (eelkõige otseturunduslikeks eesmärkideks antud nõusolek);
 • nõuda andmete töötlemise piiramist või nende kustutamist, kui see ei ole vastuolus sõlmitud lepingu eesmärgi ja täimise või seadusest tulenevate kohustuste täitmisega.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Lumi Dentalis, saate vastuse kirjutades aadressil postimaja@lumidental.com.

Juhul, kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee) või kohtu poole.